Back

รับประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ***ฟรี

***รับประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการต่างๆทั้ง งานเสวนา ค่ายอาสาหรือไม่อาสา นิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ

      ที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ในทุกๆมิติ เช่น มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านวัฒนธรรม มิติด้านสังคมและการขับเคลื่อน มิติด้านการพัฒนา มิติด้านศิลปะ และอื่นๆแบบไม่จำกัดขอบเขต 

      เพียงส่งข้อมุลโครงการ/กิจกรรม inbox มาที่ facebook: เครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ หรือ email: info@thaiactivecitizen.com

 

เพราะสังคมขาดพลเมืองไม่ได้