ที่มาและความสำคัญ

ที่มาและความสำคัญ

การจัดทำฐานข้อมูลเยาวชนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการวางแผนและวิเคราะห์แนวโน้มสำหรับกรพัฒนาเยาวชน มีความสำคัญสอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2555:44) ที่ระบุว่า สถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสถาบันชุมชน มีบทบาทในการบ่มเพาะและหล่อหลอมเด็ก เยาวชนและคนไทยให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเข้มแข็งมากขึ้น โดยโครงการ Active Citizen ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถรวมทั้งสร้างบทบาทที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการช่วยเหลืองสังคมในรูปแบบต่างๆ

สอดคล้องกับ นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ (2555:41)ที่ระบุว่า การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ผ่าน โครงการจิตอาสาจึงนับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ปัญหาของชุมชนและสังคม และรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ(Keith, 1994 อ้างถึงในวีรพร สีสถาน.2558)ที่กล่าวว่าจิตอาสาเป็นคุณธรรมหนึ่งที่สังคมปรารถนาให้สมาชิกยึดถือ เพราะผู้มีจิตอาสาจะเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัว ไม่นิ่งดูดายต่อความเดือดร้อนของผู้อื่น ผู้ที่มีจิตอาสาจะเป็นบุคคลที่สำนึกต่อสังคมส่วนรวม โดยการเอาใจใส่ และช่วยเหลือผู้อื่น คนในสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงให้ความสำคัญต่อจิตอาสาอย่าง มากบางประเทศอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา บังคับให้กิจกรรมอาสาเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นกิจกรรมที่สร้างผู้ที่มีจิตอาสาได้

จากความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน รวมทั้งการประเมินและการจัดการความรู้ผลการดำเนินงานด้านสนับสนุนการช่วยเหลือสังคม จึงมีความจำเป็นที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับบุญเกื้อ ครุธคำ(2559:93) ที่ระบุว่าระบบสารสนเทศมีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งเราจะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้แบบใหม่ ให้ทันเทคโนโลยี

ด้วยเหตุผลดังกล่าวโครงการประเมินผลและการจัดการความรู้ ในโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 3 โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งที่ต้องดำเนินการคือ จัดทำฐานข้อมูลเยาวชนในโครงการฯ เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมของเยาวชน วางแผนและการติดตามระยะยาว อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข่าวสารสำหรับเยาวชนและหน่วยงานที่ดำเนินงานช่วยเหลือสังคมซึ่งได้ดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลโดยมูลนิธิกองทุนไทยและทีมวิจัย

ซึ่งคณะผู้วิจัยหวังว่าฐานข้อมูลเยาวชนและหน่วยงานนั้นจะสามารถใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง รวมทั้งเป็นร่องรอยในการทำงานเพื่อสังคมของเยาวชนและหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ต่อยอดสำหรับงานด้านต่างในอนาคตต่อไปได้