วิธีการใช้คู่มือ ฐานข้อมูล

วิธีการใช้คู่มือ ฐานข้อมูล

1.ดำเนินการสมัครสมาชิกเพื่อยืนยันตัวตนโดยเมนู Register โดยจะต้องดำเนินการกรอก ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์  E-mail และดำเนินการกำหนด pass word ปรากฏดังภาพจึงจะสามารถดำเนินการเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลได้หากไม่ดำเนินการสมัครหรือเข้าสู่ระบบ ระบบจะดำเนินการเตือนดังภาพ 

2.ดำเนินการเข้าสู่ระบบโดยใส่ E-mail และ pass word เพื่อเข้าสู่ระบบ

3.ดำเนินการเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลเยาวชน ประกอบด้วยเพศ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น รูปภาพ เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ email Facebook line ID อาชีพ เป้าหมายในการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ และผลการดำเนินการ และแผนในการดำเนินการในอนาคต เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเสร็จคลิกที่เมนู Submit เพื่อบันทึกและจบการบันทึกข้อมูล จะปรากฎข้อมูลดังภาพ

4.หากต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยการเข้าสู่ระบบและดำเนินการแก้ไขที่เมนู Edit และดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ดังข้อที่ 3

5.หากติดขัดการใช้ฐานข้อมูลสามารถติดต่อ support@thaiactivecitizen.com