ประเด็นที่องค์กรสนใจ

เศรษฐกิจ / ความยากจน
13 %

การมีส่วนร่วม
75 %

การพัฒนาชุมชน
60 %

ความมั่นคงทางอาหาร
5 %

เศรษฐกิจ / ความยากจน
0 %

น้ำ
10 %

อากาศ
9 %

โลกร้อน
14 %

อนุรักษ์สัตว์ป่า
1 %

ทารุณสัตว์
0 %

พลังงานทดแทน
6 %

ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม
9 %

การอนุรักษ์ทรัพยากร
36 %

การเข้าถึงบริการสุขภาพ
7 %

ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
17 %

สุขภาพทางเพศ
2 %

เอดส์
2 %

ยาเสพติด
12 %

สุขภาพจิต
17 %

การดูแลผู้สูงอายุ
5 %

ความมั่นคงทางอาหาร
1 %

การพัฒนาชุมชน
1 %

การพัฒนาเมือง
10 %

การสร้างและฝึกอาชีพ
21 %

การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
2 %

การเข้าถึงการศึกษา
32 %

การเลือกเรียนต่อ
16 %

การเล่น
0 %

คุณภาพการศึกษา
35 %

คุณภาพครู
0 %

ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
1 %

เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
11 %

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
0 %

คอร์รัปชั่น
6 %

บรรเทาภัยพิบัติ
9 %

ศิลปวัฒนธรรม
32 %

กฎหมายและนโยบาย
6 %

สิทธิสตรี
4 %

สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
13 %

สิทธิผู้พิการ
4 %

สิทธิพลเมือง
9 %

สิทธิมนุษยชน
14 %

ความเท่าเทียมทางเพศ
8 %

การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
1 %

การใช้ความรุนแรงทารุณกรรม
0 %

การขัดแย้งแบ่งแยก
6 %

การลงทุนทางสังคม
6 %

การคุ้มครองผู้บริโภค
4 %

ความรับผิดชอบต่อสังคม
50 %

การจ้างงาน
2 %

การค้าที่เป็นธรรม
2 %

การท่องเที่ยว
7 %

สิทธิและความเท่าเทียม
20 %

สันติภาพ / ความสงบสุข
14 %

ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม
1 %

การจ้างงาน
0 %

ประเด็นที่บุคคลสนใจ

เศรษฐกิจ / ความยากจน
8 %

การมีส่วนร่วม
54 %

การพัฒนาชุมชน
0 %

ความมั่นคงทางอาหาร
13 %

เศรษฐกิจ / ความยากจน
13 %

น้ำ
13 %

อากาศ
5 %

โลกร้อน
10 %

อนุรักษ์สัตว์ป่า
3 %

ทารุณสัตว์
5 %

พลังงานทดแทน
8 %

ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม
13 %

การอนุรักษ์ทรัพยากร
59 %

การเข้าถึงบริการสุขภาพ
8 %

ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
8 %

สุขภาพทางเพศ
8 %

เอดส์
8 %

ยาเสพติด
20 %

สุขภาพจิต
13 %

การดูแลผู้สูงอายุ
13 %

ความมั่นคงทางอาหาร
13 %

การพัฒนาชุมชน
59 %

การพัฒนาเมือง
8 %

การสร้างและฝึกอาชีพ
20 %

การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
3 %

การเข้าถึงการศึกษา
22 %

การเลือกเรียนต่อ
32 %

การเล่น
5 %

คุณภาพการศึกษา
18 %

คุณภาพครู
15 %

ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
30 %

เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
15 %

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
18 %

คอร์รัปชั่น
5 %

บรรเทาภัยพิบัติ
13 %

ศิลปวัฒนธรรม
25 %

กฎหมายและนโยบาย
5 %

สิทธิสตรี
8 %

สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส
8 %

สิทธิผู้พิการ
5 %

สิทธิพลเมือง
13 %

สิทธิมนุษยชน
18 %

ความเท่าเทียมทางเพศ
13 %

การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
15 %

การใช้ความรุนแรงทารุณกรรม
3 %

การขัดแย้งแบ่งแยก
3 %

การลงทุนทางสังคม
3 %

การคุ้มครองผู้บริโภค
10 %

ความรับผิดชอบต่อสังคม
18 %

การจ้างงาน
3 %

การค้าที่เป็นธรรม
5 %

การท่องเที่ยว
10 %

สิทธิและความเท่าเทียม
10 %

สันติภาพ / ความสงบสุข
18 %

ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม
10 %

การจ้างงาน
5 %