กลุ่มเป้าหมายที่องค์กรสนใจ

ครอบครัว
7 %

ชุมชน
68 %

ผู้ด้อยโอกาส
24 %

ผู้พิการ
4 %

ผู้สูงอายุ
7 %

ผู้หญิง
3 %

สัตว์
6 %

เด็ก/เยาวชน
73 %

แรงงานต่างด้าว
1 %

กลุ่มเป้าหมายที่บุคคลสนใจ

ครอบครัว
61 %

ชุมชน
54 %

ผู้ด้อยโอกาส
25 %

ผู้พิการ
8 %

ผู้สูงอายุ
13 %

ผู้หญิง
5 %

สัตว์
8 %

เด็ก/เยาวชน
64 %

แรงงานต่างด้าว
5 %